Regulamin sklepu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem strony http://www.fsport.com.pl/

jest własnością Radosława Felińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Radosław Feliński z siedzibą w Koszalinie (75-814), przy ul. Szeroka 29b/2,

na

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

NIP: 6692300594 REGON: 321179140

E-MAIL: radek.fsport@gmail.com

Dalej zwane sprzedawcą.

1.2. Warunki dokonywania zakupów w Sklepie reguluje niniejszy Regulamin.

1.3. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.

1.4. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo w

sposób wyraźny, jasny i widoczny informowany w trakcie składania zamówienia.

2. Zawarcie umowy sprzedaży

2.1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje handlowe w tym ceny oraz opisy

towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

2.2. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

2.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia o

potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego przez Sprzedawcę nie później niż

48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez

Kupującego przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ

wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

2.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres

Kupującego podany przy składaniu zamówienia lub telefonicznie.

3. Prawo odstąpienia od umowy

3.1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14

dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż

przewoźnik. Jeżeli Kupujący w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały

dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się

od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci

prawo do odstąpienia od umowy.

3.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych w art.

38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), tj. w odniesieniu

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca

nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów

higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy

zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których

wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania

pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których

wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania

naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do

dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu

rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami

rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie

o odstąpieniu np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (formularz odstąpienia

od umowy) lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla

pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar:

Radosław Feliński, ul. Szeroka 29b/2, 75- 814 Koszalin

3.4. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia

odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.

Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą,

Kupujący ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.

3.5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane

od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie

14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania

towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.6. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność lub na

konto wskazane przez Kupującego w formularzu odstąpienia od umowy.

3.7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących

4.1. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania

a) Płatność za pobraniem,

b) Płatność przelewem na rachunek sprzedawcy,

c) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

d) Płatność online za pośrednictwem (np. transferuj/payu.pl/ przelewy24).

4.2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy albo w chwili

otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.

4.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie

indywidualnych ustaleń z Kupującym.

4.4. Sprzedawca zastrzega, że regulaminy poszczególnych promocji mogą uzależniać objęcie promocją

określonego zamówienia od dokonania płatności w określonej formie.

5.1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili dokonania płatności przez Kupującego.

W przypadku płatności za pobraniem realizację zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia

przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

5.2. Wysyłka towaru jest realizowana w terminie 24 godzin od rozpoczęcia realizacji zamówienia.

5.3. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupującego wskazany w podczas składania

5.4. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.5. Dostawa następuje tylko w dni robocze.

5.6. Sprzedawca dokonuje wysyłki w jeden z następujących sposobów, za pośrednictwem:

- przesyłka kurierska

- przesyłka kurierska za pobraniem.

- przesyłka do paczkomatu

- przesyłka pobraniowa do paczkomatu

5.7. Wraz z towarem Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży towaru. Na życzenie Kupującego

Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.

5.8. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

6.1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady rzeczy według reguł określonych w

6.2. Towar reklamowany należy odesłać na adres Sprzedawcy wraz opisem wady i okolicznościami jej

ujawnienia oraz żądaniem Kupującego.

6.3. Kupujący może zadać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana

ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,

chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6.4. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi Sprzedawca w razie uwzględnienia reklamacji.

Sposób odesłania reklamowanego towaru określa Sprzedawca.

6.5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o

6.6. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta lub dystrybutora Kupujący zostanie

poinformowany o istnieniu i treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania

7. Postanowienia końcowe

7.1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy

7.2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą

za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: Radek.fsport@gmail.com lub telefonicznie pod

numerem telefonu 508 868 834.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa

powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U. Z 2014 r., poz. 827).

7.4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach

identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

7.5. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zgody na

przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).

7.6. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego ma na celu prawidłową realizację

zamówień oraz dostawę towaru.

7.7. Za wyraźną zgodą Kupującego Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach

informacyjnych oraz marketingowych.

7.8. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do

żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.

7.9. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym regulaminem z Kupującym nie będącym

konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

7.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą

w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w

życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

7.11. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości

skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz

na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,

do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów

Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

7.12. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2016.